Защо CSR и ESG са важни за бизнеса

Защо CSR и ESG са важни за бизнеса

Едва ли някой вече се чуди защо корпоративната социална отговорност е важна за бизнеса. С все по-бързото навлизане на ESG в България (Environmental, Social and Governance – екологично, социално и корпоративно управление) можем да си припомним няколко предимства и на CSR и на ESG.

И двата термина се отнасят до социалните отговорности на бизнеса. Докато CSR държи предприятията отговорни за техните социални ангажименти по качествен начин, ESG помага за измерването или количественото определяне на такива усилия.

Предимство 1. 

Става въпрос за нещо повече от имиджа на компанията

Можете да си мислите, че CSR се използва само за по-добро брандиране или казано по друг начин – за да се харесат бизнесите на клиентите си. Въпреки че създаването на социален имидж може да помогне за разграничаването на един бизнес от конкурентите и да повиши лоялността на клиентите, истинската стойност на CSR се крие в самата компания. 

CSR спомага за развиване на силна фирмена култура, която дава възможност на служителите да правят социално добро. Служителите могат да се възползват от работата в приобщаваща среда и да са част от социална цел. Подобен културен и социален фокус може не само да намали свързаните с работата здравословни проблеми, но и да повиши задържането на служителите, морала и производителността.

2. Да вдъхнем доверие на партньорите и инвеститорите, заинтересовани дългосрочно.

Социално осъзнатият и отговорен бизнес радва изключително много партньори и инвеститори. Това се доказва и от нарастването на отчитането на ESG.

Докато КСО оказва влияние върху вътрешните процеси и фирмената култура, ESG е измерим набор от предложения, които външните партньори и инвеститорите разглеждат при оценката си на компания. ESG илюстрира идентифицирането и количественото определяне на рисковете и възможностите на компанията, както и подчертава етиката на компанията. Такива измерими съображения са от полза както за външни партньори, така и за инвеститори и ръководители на компании при вземането на стратегически решения.

Например, ESG може да помогне да се идентифицират области, в които бизнесът губи ресурси, за да позволи оптимизация, и области, където ключови показатели за ефективност могат да бъдат настроени за измерване на процедури или политики в компанията, които могат да допринесат за целите на ESG.

Предприятията с подходящи и действащи критерии за ESG имат по-устойчиви практики (по отношение на устойчивостта на бизнеса и социално-екологичните съображения), с което става по-малко вероятно за тях да преследват краткосрочни печалби и по-вероятно – да успеят в дългосрочен план. Такива всеобхватни съображения се превръщат в сигнали за организационна сила и дългосрочна визия, които могат да се харесат на рисково предпазливи партньори и инвеститори, което винаги е страхотно за бизнеса.

3. Има финансов смисъл.

1. Социално отговорният бизнес има финансов смисъл. Вътрешният тласък на корпоративната социална отговорност за морала и производителността на компанията създава работно място, което е благоприятно за качествена работа. Съчетайте тази вътрешна среда с бизнес мисия или имидж на компанията, които се харесват на клиентите, и ще имате бизнес, който е добре позициониран за устойчив растеж и развитие.

2. Второ, критериите на ESG помагат да се гарантира, че вътрешните процеси са социално и екологично устойчиви. По-конкретно, подходящата ESG програма може да доведе до спестяване на разходи чрез намаляване на отпадъците и оптимизиране на разпределението на ресурсите. ESG може също така да помогне за привличането и задържането на най-добрите таланти чрез справедливи политики за заетост, повишаване на производителността на компанията и намаляване на разходите, свързани с високи нива на текучество и последващо въвеждащо обучение.

Тези качествени (културни) и количествени (разходи) ползи илюстрират значението на социалните съображения за всички аспекти на бизнеса. С други думи, има смисъл бизнесът да бъде социално отговорен.

4. Социалната отговорност е полезен ангажимент

Ангажирането със социално и екологично ангажирани практики може да изглежда непосилно в началото, особено когато възвръщаемостта от бизнеса е неясна или трудна за количествено определяне. Въпреки това, когато се прилагат правилно, CSR и ESG могат да предоставят ръководни принципи и мерки, които правят социалните ангажименти приложими и пряко полезни за компанията, особено в дългосрочен план. Имайки предвид ползите за бизнеса и значимите социални различия, които можем да направим с подобни практики, това определено е печеливша ситуация.