Деца на работа – какво трябва да знаят работодателите и родителите?

Деца на работа – какво трябва да знаят работодателите и родителите?

Да работи ли порасналото ни дете през лятото? Този въпрос си задават много родители.

В тази дилема наистина има много „за“ и „против“. Безспорно е, че младежите израстват, когато се трудят – те научават от първо лице каква е стойността на парите и така повече ценят труда, с който са спечелени, придобиват навици за работа, учат се на дисциплина, отговорност  и организация на времето, усвояват професионални умения, практикуват работа в екип, добиват самочувствие на самостоятелни хора, получава първите уроци по справяне с живота.

Същесвуват обаче и мното колебания – дали младежите реално ще получат опит и познания или ще бъдат подложени на експлоатация? Дали ще получават достойно заплащане, или ще бъдат ощетявани? Дали няма да бъдат поставени в нездравословни условия?  Дали ще се отнасят добре към тях и ще зачитат достойнството им? Младежите все още нямат житейския опит да защитават интересите си  – така могат да им бъдат вменявани допълнителни неспецифични задължения,  да им бъде възлагана извънредна работа, да станат жертва на манипулация, несправедливи обвинения и съответно удръжки от заплатата…И дали в крайна сметка вместо възпитателен ефект, трудът няма да има негативни последици?

Тук е ролята на работодателите: социалноотговорните компании спазват законодателството и предлагат условия, които не само не нарушават интересите и правата на детето, но и са с принос за неговото развитие. Компаниите, които работят по най-високите корпоративни и морални стандарти, влагат ресурс в обучението и привличането на млади кадри, с което инвестират в просперитета на фирмата и на младежите.

Родителите от своя страна трябва да бъдат добре информирани за условията, при които работят порасналите им деца, защото те все още нямат необходимия житейски опит да преценят евентуални рискове.

Как държавата гарантира условията на детския труд и какво трябва да знаят работодателите и родителите:

Възрастови граници

Не могат да бъдат наемани млади хора на възраст под 15 години. Тук правят изключения  културни, художествени, спортни или рекламни дейности, ако е издадено предварително разрешение от компетентния орган. Могат да се наемат деца  между 14 и 15 години като част от схема за работа или обучение или схема за придобиване на опит.

Рискове, безопасност и здраве на работното място

Не могат да се наемат млади хора за следните видове работа:

 • която превишава техните физически или психологически възможности
 • свързана с излагане на вредни продукти, като опасни химикали или радиация
 • при която се смята, че има висок риск от злополуки
 • при която е застрашено здравето поради изключително високи и ниски температури, шум и вибрации
 •  свързана с рискови процеси (експлозии, отровни вещества, опасност от високо електрическо напрежение и др.)

Общи правила за годишната почивка и почивките по време на работа

 • Когато са наети млади хора, трябва да им се осигури почивка от най-малко 30 минути, ако работят повече от 4,5 часа.
 • Ако децата посещават задължително училище на пълно време, трябва да имат период, свободен от всякаква работа по време на училищната ваканция.

Работно време, нощен труд и почивки за деца под 15 години

Трябва да спазвате строги правила, когато наемате на работа деца на възраст под 15 години. Те се различават в зависимост от вида на схемата на работа/обучение.

Максималното работно време е:

 • 8 часа на ден и 40 часа на седмица за комбинирана схема на работа/обучение или схема за придобиване на професионален/трудов опит на място
 • 2 часа на ден в учебните дни и 12 часа на седмица за работа, извършвана по време на училищния срок извън определените учебни часове
 •  7 часа на ден и 35 часа на седмица за период от най-малко една седмица, когато децата не са на училище. Ако децата са на възраст над 15 години, те могат да работят до най-много 8 часа
 •  до 7 часа дневно и до 35 часа седмично за леки дейности, извършвани от деца, които вече не подлежат на задължително редовно образование.

Не може деца на възраст под 15 години да работят между 8 часа вечерта и 6 часа сутринта. За всеки период от 24 часа трябва да е гарантиран минимален период на почивка от 14 последователни часа и най-малко 2 дни почивка на всеки 7-дневен период

Работно време, нощен труд и почивки за юноши на възраст между 15 и 18 години

 • При юноши на възраст между 15 и 18 години, които вече не подлежат на задължително редовно образование, те могат да работят до 8 часа на ден и 40 часа на седмица.
 • Юношите не могат да работят между 10 часа вечерта и 6 часа сутринта или между 11 часа вечерта и 7 часа сутринта. Някои страни от ЕС позволяват дерогации от тези ограничения при извънредни условия, свързани с естеството на работата.
 • За всеки период от 24 часа трябва да има период на почивка от 12 последователни часа и най-малко 2 дни на всеки 7-дневен период (последователни, ако е възможно).

Какво можем да направим като родители

Ако детето ни иска да работи през лятото –  да го подкрепим. Това са неговите първи опити за самостоятелност.  Добре е да посетим работното му място, да се запознаем с работодателя или прекия му началник. Препоръчително е да сме запознати с трудовия договор на детето и задължително да изискваме да има такъв.  Важно е също да се информираме дали се съблюдава продължителността на работното време, какви са условията на труд – проветреност и осветеност на помещенията, дали няма някаква скрита опасност – например в заведението, в което работи, да се разпространяват наркотици. Ако то сподели за някаква фрапантна нередност, трябва да съобщим на контролните органи и да прекъснем незабавно лятната му работа.

Източници:  europa.eu,  gli.government.bghera.bg

Снимка: pixabay.com